3 februari 2022

Verkiezingprogramma 2022

Het verkiezingsprogramma 2022-2026 Yn Fertrouwen is nu beschikbaar.
Yn Fertrouwen wil SGP Dantumadiel zich de komende 4 jaar inzetten voor:

#1 Ien dei rêst
#2 Dantumadiel selsstannich
#3 Bouwe foar elkenien
#4 Gjin faksinaasjetwang

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.