6 november 2019

Dantumadiel en MynSkip

 

 

Dantumadiel en MynSkip

Het bestuur van Doarpshûs MynSkip is zwaar teleurgesteld. En dat is begrijpelijk. Immers, voorzitter Roel Dijkstra, secretaris Oege Hiddema en de andere bestuursleden zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van plannen voor de realisatie van een MFC in Feanwâlden. Voor de financiering van die plannen had de gemeenteraad van Dantumadiel een bedrag gereserveerd van ruim een miljoen euro. Maar in haar vergadering van 4 en 5 november heeft de raad besloten de desbetreffende reservering te laten vrijvallen. Dat is natuurlijk niet leuk, want als de gemeente het niet doet, wie moet de plannen dan financieren? Kunnen de plannen dan überhaupt wel doorgaan?

Ook de SGP heeft gestemd vóór de vrijval van het miljoen voor het MFC in Feanwâlden.

Waarom?

Omdat de SGP het belangrijk vindt dat de financiële positie van de gemeente zo snel mogelijk verstrekt wordt. De schulden van de gemeente zijn de laatste jaren alsmaar toegenomen en de algemene reserve van de gemeente is nagenoeg uitgeput. Die trend moet gebroken worden. De gemeente moet de tering naar de nering zetten.

Het bestuur van MynSkip is niet alleen teleurgesteld, het is ook boos. Het vindt dat de gemeente zich niet aan haar woord houdt. “Beloofd is beloofd.”

Wat vindt de SGP daarvan?

De SGP realiseert zich dat het gemeentebestuur bij het bestuur van MynSkip verwachtingen heeft gewekt. Die verwachtingen waren voor MynSkip de basis om verder te werken aan de plannen. Zo werd een stichting opgericht, ging een architect aan het werk, enzovoort. Aan de andere kant had het bestuur van Mysnkip ook verwachtingen gewekt bij het gemeentebestuur. Dat was voor de gemeenteraad reden om een bedrag van ruim 1 miljoen euro te reserveren voor een MFC in Feanwâlden en dat rustig te bewaren tot de plannen zo ver waren gevorderd dat tot uitvoering kon worden overgegaan. Dat was zelfs reden om bepaalde kosten van MynSkip alvast te vergoeden (de kosten van de notaris, de kosten van de architect, enzovoort).

Normaal gesproken had het bestuur van MynSkip rustig verder kunnen werken en dan had er vast een keer een tijd aangebroken dat het College van B en W had kunnen besluiten tot uitbetaling. Het geld was er, dus als aan de voorwaarden was voldoen, kon het worden overgemaakt. Tot nu toe was dat echter nog niet het geval.

Dit voorjaar werd de gemeente geconfronteerd met grote financiële tegenvallers, zo groot dat de bodem van de algemene reserve in zicht kwam. Daardoor ontstond een noodsituatie. En in een noodsituatie moet je soms dingen doen waar je anders niet over zou piekeren. Hoe vervelend het ook was, de gemeenteraad vond dat ze moest besluiten het eerder gereserveerde bedrag voor het MFC in Feanwâlden vrij te laten vallen.

Had de gemeenteraad niet even kunnen wachten?

Nee. De begroting moet vóór 15 november ingediend zijn bij de provincie en uit gesprekken met de provincie is gebleken dat de provincie geen genoegen neemt met een onvoldoende algemene reserve.

Maar de plannen van MynSkip waren toch al bijna klaar? En ze werden toch breed gedragen?

De SGP heeft daar zo zijn twijfels over. De geluiden die ons daarover bereikten, zijn niet eenstemmig. En een goed onderbouwde begroting hebben wij nog niet gezien.

Heeft de SGP zich wel genoeg in het project verdiept?

Dhr. Dijkstra, voorzitter van MynSkip, neemt het de SGP kwalijk dat wij niet hebben gereageerd op een uitnodiging om langs te komen voor een gesprek. Inderdaad hadden wij beter even kunnen reageren, daar heeft hij een punt. Maar dat betekent iet dat wij niet goed geïnformeerd zijn. Dat zijn wij wel. MynSkip stuurde ons zelf een pleitnota van wel 11 pagina’s, waarvoor overigens niets dan lof. En de situatie ter plekke kennen wij. Wij hebben ons er in de loop van de tijd verschillende keren laten voorlichten.

Neemt de SGP MynSkip wel serieus?

Beslist.

Waarom dan die tweet over een rijke oom?

Tijdens de raadsvergadering ontstond op enig moment onduidelijkheid toen het bestuur van MynSkip plotseling met informatie kwam over een fonds dat mogelijk bereid zou zijn het MFC te financieren zonder een garantie van de gemeente. Wij namen die informatie beslist serieus, maar net als het bestuur van MynSkip zelf waren wij daardoor wel zeer verrast. Een financiering van het MFC zonder een garantie van de gemeente konden wij ons nauwelijks voorstellen. Zoiets leek ons even wonderlijk als het opduiken van de spreekwoordelijke rijke oom. Vandaar. Overigens zijn dat soort verrassingen wat ons betreft meer dan welkom. Wij hebben MynSkip geadviseerd met de desbetreffende partij zeker in gesprek te gaan.

Komt het nog goed tussen het gemeentebestuur en het bestuur van MynSkip?

Hopelijk wel. Maar het demonstratief verfrommelen en verscheuren van het gemeentelijk participatiebeleid door het bestuur van MynSkip doet daar natuurlijk geen goed aan. Evenmin als allerlei negatieve uitlatingen over het gemeentebestuur in de pers. Tot op zekere hoogte hebben wij best begrip voor de frustratie, maar we hopen dat die niet leidt tot een verdere beschadiging van de verhoudingen.