17 december 2019

Bijdrage aan behandeling Nota Reserves en Voorzieningen in Raad van 17 december 2019.

 

 

Voorzitter,

Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe zit onze gemeente minder royaal in de reserves. En daar heeft hij zonder meer gelijk in.

Als het gaat om onze reserves dan moeten we volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) onderscheid maken tussen de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Het verschil zit hem in de besteedbaarheid. De algemene reserve is volledig vrij besteedbaar. Die kun je dus gebruiken om onvoorziene tegenvallers op te vangen. De bestemmingsreserves zijn in principe niet meer vrij besteedbaar. Daar hebben wij als Raad al een bestemming voor bedacht.

Als dit het kader is, hebben wij hier in Dantumadiel een probleempje. In het verleden hebben we verschillende keren een bestemming bedacht voor de algemene reserve. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Zo hebben wij bedragen bestemd voor de financiering van de Regiodeal en ook voor de financiering van de implementatie van de Omgevingswet. Om onszelf en anderen niet voor het lapje te houden, verdient het op zijn minst overweging om voor dergelijke bestemmingen een bestemmingsreserve te vormen. Wij hebben het hierover gehad in de Audit Commissie en mede naar aanleiding daarvan stellen wij voor het College te vragen om te komen met een voorstel voor de vorming van een bestemmingsreserve voor die bestanddelen van de algemene reserve waarvoor de Raad eerder al een bestemming heeft vastgelegd. Dit voorstel hebben wij vastgelegd in een motie, die wij hierbij indienen (later op de avond is deze met algemene stemmen aangenomen, TB).

Overigens willen wij hier opmerken dat het de Raad ten allen tijde vrij staat de bestemming van een bestemmingsreserve te wijzigen of een bestemmingsreserve op te heffen en toe te voegen aan de algemene reserve. Dat mag wat ons betreft ook worden overwogen voor de bedragen die wij in het verleden bestemd hebben voor de Regiodeal, de implementatie van de Omgevingswet en de andere delen van de algemene reserve waarvoor wij in het verleden bestemmingen hebben vastgelegd.  

Een ander punt is dat de nota die voorligt, de Nota Reserves en Voorzieningen, een onderscheid maakt tussen een deel van het eigen vermogen dat vrij beschikbaar is en een deel dat niet vrij beschikbaar is. Hoewel wij begrijpen wat de achterliggende gedachte is, namelijk dat altijd een bepaald bedrag aan algemene reserves nodig is om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen, vinden wij een onderscheid tussen een vrij beschikbaar deel van de algemene reserve en een niet vrij beschikbaar deel van de algemene reserve toch minder gepast. Voor de duidelijkheid stellen wij voor vast te houden aan de algemeen gangbare lijn dat de algemene reserve vrij beschikbaar is. Eigenlijk per definitie. Wat overigens natuurlijk niet betekent dat een algemene reserve helemaal niet nodig is. Een vrij beschikbare algemene reserve blijft nodig voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. Ook deze zaak is in de Audit Commissie aan de orde geweest. Mede naar aanleiding daarvan stellen wij voor de Nota zodanig te amenderen dat het onderscheid tussen een vrij besteedbaar deel van de algemene reserve en een niet vrij besteedbaar deel van de algemene reserve te laten vallen. Wij hebben dat voorstel neergelegd in een Amendement, dat wij hierbij indienen (later op de avond is ook deze met algemene stemmen aangenomen, TB).

Voorzitter, tenslotte wil ik het College nog even te complimenteren met het feit dat het door daadkrachtig handelen preventief provinciaal toezicht tot nu toe heeft weten te voorkomen. Wij wensen het College ook verder succes op dat pad en wij hebben er vertrouwen in dat wij samen als College en Raad de gemeentefinanciën weer op orde kunnen krijgen.

Dank u wel.

Motie

Agendapunt: 3

 

Onderwerp: Nota Reserves en Voorzieningen

 

De raad van de gemeente Dantumadiel, in vergadering bijeen op 17 december 2019;

 

Gehoord de beraadslaging;

 

Kennisgenomen hebbend van:

-          Het Raadsvoorstel;

-          Het Verslag van de vergadering van de Audit commissie van 9 december 2019;

 

Overwegend dat:

-          Artikel 43 van het BBV binnen de reserves alleen een onderscheid voorschrijft tussen de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves;

-          Artikel 43 van het BBV een Bestemmingsreserve omschrijft als “een reserve waaraan […] de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven”;

-          Onder de Algemene reserve meestal wordt verstaan “het deel van het eigen vermogen waaraan geen bepaalde bestemming is gegeven; dat nog volledig vrij besteedbaar is” (het citaat is van de CBS-site: https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2018/44/eigen-vermogen-provincies-stijgt-met-0-8-miljard/reserve);

-          Onder de Bestemmingsreserves meestal wordt verstaan “het deel van het eigen vermogen waaraan een bepaalde bestemming is gegeven; die niet zo vrij besteedbaar zijn als de algemene reserve, maar waarvan de bestemming in principe altijd kan worden aangepast” (het citaat is van genoemde CBS-site);

-          In de Begroting 2020 toekomstige onttrekkingen aan de Algemene reserve zijn opgenomen voor Campus Damwâld, Implementatie Omgevingswet, Onderhoud kerktorens, Regiodeal en Ambtelijke frictiekosten PPN;

 

Van mening dat:

-          Toekomstige onttrekkingen aan de Algemene reserve in strijd zijn met het vrij besteedbare karakter van de Algemene reserve;

 

Verzoekt het college:

-          Onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het creëren van bestemmingsreserves naar aanleiding van door de Gemeenteraad genomen besluiten die in 2020 en in latere jaren beslag leggen op de Algemene Reserve;

-          Vóór 1 april 2020 daarover aan de Gemeenteraad te rapporteren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Toelichting: -

 

Ondertekening en naam:

 

SGP: Tom Bakker

 

 

 

 

 

 


 

Amendement

Agendapunt: 3

 

Onderwerp: Nota Reserves en Voorzieningen

 

De raad van de gemeente Dantumadiel, in vergadering bijeen op 17 december 2019;

 

Gehoord de beraadslaging;

 

Kennisgenomen hebbend van:

-          Het Raadsvoorstel;

-          Het Verslag van de vergadering van de Audit commissie van 9 december 2019;

 

Constaterend dat:

-          In de Nota Reserves en Voorzieningen een onderscheid gemaakt wordt tussen een Algemene reserve – vrij besteedbaar en een Algemene reserve ter dekking van risico’s;

-          In de desbetreffende nota over de Algemene reserve ter dekking van risico’s gesteld wordt dat de gemeente hier niet uit kan putten;

 

Overwegend dat:

-          Artikel 43 van het BBV binnen de reserves alleen een onderscheid voorschrijft tussen de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves;

-          Artikel 43 van het BBV een Bestemmingsreserve omschrijft als “een reserve waaraan […] de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven”;

-          Onder de Algemene reserve meestal wordt verstaan “het deel van het eigen vermogen waaraan geen bepaalde bestemming is gegeven; dat nog volledig vrij besteedbaar is” (het citaat is van de CBS-site: https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2018/44/eigen-vermogen-provincies-stijgt-met-0-8-miljard/reserve);

-          Onder de Bestemmingsreserves meestal wordt verstaan “het deel van het eigen vermogen waaraan een bepaalde bestemming is gegeven; die niet zo vrij besteedbaar zijn als de algemene reserve, maar waarvan de bestemming in principe altijd kan worden aangepast” (het citaat is van genoemde CBS-site);

-          Artikel 6 van het BBV bepaalt dat de risico’s van de gemeente vergeleken moeten worden met de Weerstandscapaciteit van de gemeente;

-          De Weerstandscapaciteit meer omvat dan alleen de Algemene reserve;

-          De Algemene reserve als geheel onderdeel uitmaakt van de Weerstandscapaciteit;

 

Van mening dat:

-          Het onderscheid tussen een Algemene reserve – vrij besteedbaar en een Algemene reserve ter dekking van de risico’s kan leiden tot het misverstand dat een deel van de Algemene reserve niet vrij besteedbaar is respectievelijk dat een deel van de Algemene reserve niet dient ter dekking van de risico’s;

-          De stelling dat de gemeente niet kan putten uit een deel van de Algemene reserve, namelijk de Algemene reserve ter dekking van de risico’s, op zichzelf niet correct is;

-          Het de taak van de gemeenteraad is, alvorens uitgaven te financieren uit de Algemene reserve, de omvang van de Weerstandscapaciteit (en daarmee de ook de omvang van de Algemene reserve) te beoordelen in het licht van de geïnventariseerde en gekwantificeerde risico’s van de gemeente (zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen van de Jaarrekening/Begroting);

 

Besluit:

-          Van sub-paragraaf 1. “Minimale omvang algemene reserve” van paragraaf 3.2. “Reserve- en voorziening specifieke beleidsuitgangspunten” op pagina 4 van de notitie te schrappen het tweede deel, te beginnen bij “Het bedrag aan risico’s is” tot “onderdeel van de Algemene reserve – vrij besteedbaar.”

-          Aan de desbetreffende sub-paragraaf toe te voegen een tweede alinea als volgt: “Het is de taak van de gemeenteraad, alvorens uitgaven te financieren uit de Algemene reserve, de omvang van de Weerstandscapaciteit (en daarmee de ook de omvang van de Algemene reserve) te beoordelen in het licht van de geïnventariseerde en gekwantificeerde risico’s (zoals beschreven in de paragraaf Weerstandsvermogen van de Jaarrekening/Begroting). In principe dient de Weerstandscapaciteittenminste gelijk te zijn aan het bedrag van de geïnventariseerde en gekwantificeerde risico’s.”

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Toelichting: -

 

Ondertekening en naam:

 

SGP: Tom Bakker