HomeNieuwsGemeenteraad Dantumadiel over Campus Damwâld, inkoop en schuldhulpverlening

Gemeenteraad Dantumadiel over Campus Damwâld, inkoop en schuldhulpverlening

Publicatiedatum: 10 mei 2017

 

Verslag vergadering gemeenteraad Dantumadiel 9 mei 2017

De raadsvergadering van 9 mei was een voortzetting van die van 2 mei. Op de agenda stonden nog drie punten:

  1. Campus Damwâld (een voorbereidingskrediet)
  2. De inkoop (nieuw beleid)
  3. De schuldhulpverlening (nieuw beleid)

1. Campus Damwâld

De gemeenteraad bleek veel vragen te hebben, niet zo zeer over het voorbereidingskrediet, maar over de ontwikkeling van het project zelf. Verschillende fracties hadden moeite met het vrijgeven van een voorbereidingskrediet van € 350.000, terwijl nog niet duidelijk was (1) wie vertegenwoordigd worden in de stichting die eigendom wordt van het gebouw en (2) wat de investering wordt in de sporthal. Met name de CDA-fractie had veel vragen. Bakker (SGP) stelde dat de sporthal een essentieel onderdeel uitmaakte van het project. Zolang over de betrokkenheid van de sport nog niets bekend was, vond hij het niet verantwoord het voorbereidingskrediet goed te keuren. Visser (CDA) voegde daaraan toe dat de gewenste betrokkenheid van de sport vooraf waarschijnlijk makkelijker te realiseren zou zijn dan achteraf.

Na een schorsing verzocht Bakker het college het voorstel terug te nemen voor nadere uitwerking. Wethouder Wiersma ging daarmee akkoord.

2. Inkoop

Het vernieuwde inkoopbeleid oogstte in de gemeenteraad veel lof. Bakker (SGP) zei blij te zijn om te merken dat de nieuwe fusieorganisatie DDFK Gemeenten nu eens wat moois had opgeleverd. Waarop burgemeester Heldoorn antwoordde dat de basis voor het inkoopbeleid nu juist ingebracht was door de gemeente Dantumadiel zelf. Veel fracties roemden de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven bij de totstandkoming van het inkoopbeleid.

De fracties van Dantumadeel’82 en Lagere Lasten Dantumadeel kwamen met een tweetal amendementen en een tweetal moties.

  1. Het eerste amendement betrof een verhoging van de drempelbedragen. Dat zou neerkomen op een iets minder centrale inkoop. Dhr. Wielstra (D’82) beargumenteerde zijn voorstel met het argument dat goedkoop omslaat naar duurkoop als verlies van regionale werkgelegenheid optreedt. Een iets minder centrale aanpak resulteert in wat kleinere contracten die beter passen bij het regionale bedrijfsleven. Burgemeester Heldoorn verdedigde het voorstel van het college met het argument dat een duidelijk centrale aanpak wenselijk was, met name om duidelijkheid te scheppen binnen de organisatie. Bovendien zou het regionale bedrijfsleven erop hebben aangedrongen op zo veel mogelijk uniformiteit met betrekking tot de drempelbedragen.

Voor dat laatste argument bleek Dhr. Wielstra gevoelig. Hij trok het amendement in.

  1. Het tweede amendement van D’82 en LLD betrof een iets sterkere formulering van de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven. Burgemeester Heldoorn verdedigde het voorstel van het college met de stelling dat een sterkere formulering in strijd zou zijn met juridische kaders. Dhr. Wielstra was daar niet van overtuigd. Toen het amendement in stemming werd gebracht, werd het verworpen met de stemmen van de fracties van het CDA, de CU, de FNP en de PvdA tegen.
  2. De eerste motie betrof een tegengaan van onnodig bundelen van contracten. Burgemeester Heldoorn verdedigde het voorstel van het college met het argument dat onnodig bundelen sowieso niet mag en dat, als het gebeurt, in het beleid is opgenomen dat dan een marktconsultatie plaatsvindt. Bakker (SGP) zei niet op de hoogte te zijn van het feit dat onnodige bundeling verboden is. Toen de motie in stemming werd gebracht, werd hij verworpen met de stemmen van het CDA, de CU, de FNP en de PvdA tegen.
  3. De tweede motie betrof het tegengaan van verdringing in geval van toepassing van ‘social return’. Die motie werd met algemene stemmen aangenomen.

3. Schuldhulpverlening

Ook met het nieuwe schuldhulpverleningsbeleid was de gemeenteraad zeer ingenomen. De verschillende fracties roemden vooral de nadruk op samenwerking, preventie en nazorg. Bij de bespreking drong Dhr. Houtstra (CDA) aan op een convenant met de belastingdienst. Verder pleitte hij voor een tweesporenbeleid: een beleid voor particulieren en een beleid voor ondernemers. Hij brak ook een lans voor inschakeling van een ‘trouble shooter’. In voorkomende gevallen zou die de opdracht zou moeten krijgen “in no time” met de belastingdienst overeenstemming te bereiken over de hoogte van de schulden.

Bakker (SGP) vroeg aandacht voor de positie van gezinnen met één kostwinner en zzp-ers. Hij zei er voorstander van te zijn om waar mogelijk gebruik te maken van vrijwilligers, bijvoorbeeld door middel van maatjesprojecten. Jammer vond hij het dat er geen advies lag van de Cliëntenraad.

Bij dit agendapunt diende de SGP een motie in waarin de gemeenteraad het college vraagt te komen met een voorstel voor het zelf doen en/of uitbesteden van bewindvoerings- en andere schuldhulpverleningstrajecten. Die motie werd met algemene stemmen aangenomen.

TB/170510